Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

HDMI simsiz displeý adapteri

Gysga düşündiriş:

Karar:1080P
Haryt funksiýasy:HDMI portuna ýönekeý gurnama wilkasy we Wi-Fi, jübi telefonyny ýa-da planşetini HDMI ekranyna birikdiriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

hdmi-wireless-2

K8320HDTVS-B-RH

hdmi-wireless-3

K8320HDTV-B-RH

Ulanmak ýönekeý:Hiç hili programma we draýwer talap edilmeýär.3 ädim: Miracast, DLNA we Airplay re usingimini ulanyp, “Plug-Connect-Mirroring”.IP adresiňizi tanaň we ýerli diliňize awtomatiki gabat geliň.

Simsiz ekran:Bu simsiz displeý adapteri, ykjam enjamyňyzy telewizora / proýektora / monitora simsiz aýna ýa-da akym edip biler.Telewizoryňyzy akylly telewizora öwüriň.Wideolary, suratlary, filmleri uly ekrana aňsatlyk bilen paýlaşyň.(Bellik: proýektor üçin ulanylmaýar)

Gabat gelmek üçin ýüz tutuň:Jübi enjamyňyz iň täze wersiýa täzelenen bolsa, bu adapteri iň täze wersiýa wagtynda gabat gelmek üçin täzeläp bolýar.Airplay, Miracast, DLNA protokolyny goldaň, ýagny iOS 9.0+, MacBook seriýasyny we Android 5.0+ enjamlaryny goldaň.

Giň ulanylyşy:Öýüňizde telewizorda aýna ekranynda maşgalaňyz bilen tomaşa ediň, suratlary, wideolary, filmleri simsiz paýlaşyň.Syýahat edeniňizde göteriň, telefonyňyzy islän wagtyňyz telewizora paýlaşyň.Proýektora, resminamalara we beýleki mazmuna simsiz simsiz ekranda kärdeşleriňiz bilen tomaşa ediň.Okuwçylar bilen synp otagynda tomaşa ediň - Aýna ekrany uly ekrana tomaşa ediň, okatmagyň mazmunyny simsiz paýlaşyň.

Aýratynlyk

EJEK BOLAN ÇYK
HD we SD wideolaryňyzyň hemmesini kiçijik enjam bilen geçirip bolýar, ýöne bu hakykat!Agramy akylly telefondan az, jübiňize dakyp, islän ýeriňizde göterip bilersiňiz.

TANGLE-MUGT
Ugaramaz kabelleri poluňyzyň üstünden işletmek islemeýän bolsaňyz ýa-da diwarlaryňyzdan işledip bilmeseňiz, simsiz gaty uly bolup biler we simleriň bozulmagy sebäpli ýangynyň öňüni almak üçin goşmaça çykdajy edip biler.

Içerki ýatda saklaň
Hünär günlerinde ajaýyp görnüşleri surata düşürip bilersiňiz ýa-da surata düşüp bilersiňiz, ýöne myhmanhanada bolanyňyzda ýa-da syýahatdan gaýdyp geleniňizde, maşgalalaryňyza ýa-da dostlaryňyza görkezmek we paýlaşmak üçin buýsanýarsyňyz we begenýärsiňiz.

Hiç hili söz ýok manyly zat.Goý, hemişelik bolsun!

Arza

hdmi-wireless-7
hdmi-wireless-6
hdmi-wireless-8

  • Öňki:
  • Indiki: