Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

Biz hakda

about-

Kompaniýanyň tertibi

"Kangerda Electronics Co., Ltd." 1989-njy ýylda döredildi, bu kompaniýa Şanhaý bilen ýanaşyk Jiangsu şäheriniň Çanjou şäherinde ýerleşýär, meýdany 22,000 inedördül metr, ösümlik meýdany 16,000 inedördül metr.Kompaniýa dizaýny we önümçiligi birleşdirýär, garaşsyz import we eksport kärlerine hem eýe.Kompaniýanyň 30 ýyldan gowrak baý tejribesi bar we ISO9001: 2000 dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Müşderiler Europeewropada, Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki uly şäherlerde paýlanýar.

Kangerda
Döredildi
Zawod meýdany
Kwadrat ölçegler
Baý tejribe
+
Syllar
Ösümlik meýdany
Kwadrat ölçegler

Esasy önümler

Kompaniýa esasan ses we wideo birikdirijileri, kabelleri we beýleki elektronik önümleri öndürýär.Esasy önümler A / V kabeli, HDMI kabeli, USB kabeli we dürli birikdirijiler we paýlaýjylar.Soňky ýyllarda kompaniýa sanly önüm esbaplary, daşarky önümler we öý goşlary ýaly sarp edijiler tarapyndan köp islenýän köp sanly täze önüm öndürdi.Köp önümler CE, GS, UL we CCC howpsuzlyk şahadatnamalaryndan hem geçdi.

Kompaniýanyň taryhy

1989: Ses we wideo birikdirijileri öndürmek üçin “Ban Shang” radio komponentleri zawody (Kangerda-dan öňki) döredildi.
1991: Kabel enjamlaryny giriziň, esasan ses we wideo kabellerini öndüriň;ses we wideo birikdirijileri
1995: 3500 inedördül metrlik täze zawod guruldy we ses we wideo kabelleriniň hilini ýokarlandyrmak üçin kabel enjamlary getirildi
1997: Kompaniýa ISO: 9001 dolandyryş ulgamyndan geçdi
1998: Kompaniýa elektrik birleşdirijisini işläp düzdi we SGS, VDE hili we howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi
2000: Bar bolan önümleriň önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin 12,500 inedördül metrlik täze zawod, täze kabel enjamlary, gaplaýyş enjamlary.Kompaniýa adyny "Changzhou Kangerda Electronics Co., Ltd." diýip üýtgetdi.
......
Has giňişleýin görmek +

Kompaniýanyň medeniýeti

Işewürlik pelsepesi

Adamlara gönükdirilen, "pragmatiki täzelik, hile gönükdirilen, standartlaşdyrylan dolandyryş, müşderiniň göwnünden turmak."

Adamlara gönükdirilen ýörelgä eýeriň

Işgärler üçin her ýyl yzygiderli mugt başarnyklar we ýokary hilli taýýarlyk, işgärler üçin mugt nahar bermek, işgärler üçin mugt umumy ýaşaýyş jaýy bermek, işgärlere tölegli rugsat bermek we işgärler üçin topar döretmek.

Pragmatiki täzeliklere eýeriň

Synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilýän we bazaryň öň hataryna çykýan we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýan täze önümleri yzygiderli döredýän önüm öndürmek topary dörediň.

Hiliň ugruna ýapyşyň

Önümiň hilini kärhananyň ömri hasaplaýan önümçilik topary we hil gözegçilik topary dörediň.

Standartlaşdyrylan dolandyryşa eýeriň

Model hökmünde ISO9001 dolandyryş ulgamyna eýeriň we birinji derejeli hünärmenleri döretmek üçin iş standartlaryny we talaplaryny yzygiderli gowulandyryň.

Maksat hökmünde müşderiniň kanagatlanmagyna eýeriň

Esasy aýratynlyklarymyz hökmünde bütewilige ygrarly boluň, müşderileriň gözlegimiz üçin zerurlyklaryna, maksadymyz üçin müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryň

Biz bilen habarlaşyň

Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýan Kangerda çynlakaý we jogapkärçilikli garaýyşyny dowam etdirer, düşünjäni işjeň ýagdaýda täzelär, döwrüň ösüşine hyzmat eder we müşderilere iň amatly çözgütleri hödürlemek üçin täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer.