Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

Medeniýet

Işewürlik pelsepesi

Adamlara gönükdirilen, "pragmatiki täzelik, hile gönükdirilen, standartlaşdyrylan dolandyryş, müşderiniň göwnünden turmak."

Adamlara gönükdirilen ýörelgä eýeriň

Işgärler üçin her ýyl yzygiderli mugt başarnyklar we ýokary hilli taýýarlyk, işgärler üçin mugt nahar bermek, işgärler üçin mugt umumy ýaşaýyş jaýy bermek, işgärlere tölegli rugsat bermek we işgärler üçin topar döretmek.

Pragmatiki täzeliklere eýeriň

Synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilýän we bazaryň öň hataryna çykýan we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýan täze önümleri yzygiderli döredýän önüm öndürmek topary dörediň.

Hiliň ugruna ýapyşyň

Önümiň hilini kärhananyň ömri hasaplaýan önümçilik topary we hil gözegçilik topary dörediň.

Standartlaşdyrylan dolandyryşa eýeriň

Model hökmünde ISO9001 dolandyryş ulgamyna eýeriň we birinji derejeli hünärmenleri döretmek üçin iş standartlaryny we talaplaryny yzygiderli gowulandyryň.

Maksat hökmünde müşderiniň kanagatlanmagyna eýeriň

Esasy aýratynlyklarymyz hökmünde bütewilige ygrarly boluň, müşderileriň gözlegimiz üçin zerurlyklaryna, maksadymyz üçin müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryň.