Dizaýn, ösdüriň, hünärmen öndüriji

HDMI 2.1 8K wideo we displeý tehnologiýasynyň indiki tolkuny eýýäm gapyda dur

Indiki HDMI 2.1 8K wideo we displeý tehnologiýasynyň indiki tolkunynyň ilkinji 4K displeýleriň iberilmegine 6 ýyl galanda gapynyň agzynda durandygyny göz öňüne getirmek mümkin däl.

Bu onýyllygyň dowamynda ýaýlymda, displeýde we signalyň iberilmeginde bolup geçen köp ösüş (bir-birine gabat gelmeýän ýaly), başlangyç bahanyň ýokarydygyna garamazdan, 8K şekili surata düşürmek, saklamak, geçirmek we teoriýadan praktika geçirmek üçin birleşdi.Häzirki wagtda 8K (7680x4320) durulykdaky uly sarp ediji telewizorlary we iş stoly kompýuter monitorlaryny, kameralary we 8K göni wideo ammaryny satyn almak mümkin.

Kaponiýanyň NHK milli teleýaýlym ulgamy on ýyla golaý wagt bäri 8K wideo mazmunyny öndürýär we ýaýlyma berýär, NHK bolsa London 2012-nji ýyldan bäri her bir Olimpiýa oýunlarynda 8K kameranyň, kommutatoryň we format öwrüjiniň ösüşi barada habar berýär. Signal almak we ýaýratmak üçin 8K spesifikasiýa indi Film we telewideniýe inersenerleri jemgyýeti SMPTE) standartyna girizildi.

Aziýada Lcd panel öndürijileri has oňat önüm gözlemek üçin bazaryň ýakyn on ýylda 4K-den 8K-a geçmegine garaşylýan 8K "aýna" önümçiligini güýçlendirýärler.Bu, öz gezeginde, ýokary sagady we maglumat tizligi sebäpli geçiriş, kommutasiýa, paýlamak we interfeýs üçin käbir kynçylykly signallary hem hödürleýär.Bu makalada bu ösüşleriň hemmesine we ýakyn wagtda täjirçilik audiowizual bazarynyň daşky gurşawyna ýetirip biljek täsirlerine has içgin serederis.

8K-iň ösüşine itergi berýän ýeke-täk faktor tapmak kyn, ýöne displeý pudagyna köp itergi berip bolar.2012-nji ýylda diňe esasy sarp ediji we täjirçilik önümi hökmünde çykan 4K (Ultra HD) displeý tehnologiýasynyň wagt tertibine serediň, başda 4xHDMI 1.3 girişli we bahasy 20 000 dollardan gowrak 84 dýuýmlyk IPS LCD displeý.

Şol döwürde displeý panelini öndürmekde birnäçe esasy tendensiýa bardy.Günorta Koreýadaky iň uly displeý öndürijileri (Samsung we LG Displays) has uly monitor ULTRA HD (3840x2160) LCD panelleri öndürmek üçin täze "fabs" gurýarlar.Mundan başga-da, LG displeýleri Ultra HD çözgüdi bilen uly organiki ýagtylyk çykaryjy diodyň (OLED) displeý önümçiligini we iberilmegini çaltlaşdyrýar.

Hytaýyň materiginde BOE, China Star optelectronics we Innolux ýaly önüm öndürijiler muňa täsir etdi we Full HD (1920x1080) LCD aýnanyň girdejisi ýok diýen karara gelip, ýokary derejeli LCD panelleri öndürmek üçin has uly önümçilik liniýalaryny gurup başlady.Japanaponiýada galan LCD panel öndürijileri (Panasonic, Japan Display we Sharp) girdeji meselesinde göreşdi, diňe Sharp şol wagt dünýäniň iň uly gen10 zawodynda Ultra HD we 4K LCD panelleri öndürmäge synanyşdy (Hon Haýyň eýeçiliginde) “Innolux” -yň häzirki esasy kompaniýasy bolan Industriýa).


Iş wagty: Apr-07-2022